Friday, March 24, 2017

Friday, January 13, 2017

3DArtist - Issue 102 - December 2016

Thank you 3DArtist for publishing my work 'Abandoned Kitchen'

3DArtist - Issue 102 - December 2016 - Pages 18-21


Sunday, November 27, 2016

نرم افزار CRM، بازار رو به رشد در ایراننرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، یک رویکرد برای بررسی سابقه یک شرکت با مشتری های قبلی، فعلی و بالقوه برای افزایش رضایتمندی مشتری و درنهایت افزایش نرخ فروش است.

همانطور که VentureBeat در مقاله خود عنوان کرده است، 70 درصد از پروژه های CRM با شکست مواجه می شوند. این نرخ اهمیت انتخاب و شروع پروژه CRM را دوچندان می کند که نیازمند تحقیق فراوان و انتخاب شرکای پیاده سازی CRM مناسب است که در غیر اینصورت نتیجه کاری به احتمال خیلی زیاد پیزی جز شکست نخواهد بود!

همانطور که در این متن بیان شده است، همانند سایر بازارهای رو به رشد، بازار کسب و کار ایران نیز به اهمیت رضایتمندی مشتری پی برده است. آغاز کار CRM نیازمند تغییرات در رویه های داخلی سازمان است که خود نیازمند عزم و همکاری تمام سازمان و همچنین قبول و استقبال از تغییر است و از همه مهمتر تخصص لازم برای اعمال تغییرات است.

با توجه به مشاهده نیاز بازار ایران و همچنین کمبود تخصص در حوزه CRM تیمی متشکل از افراد متخصص در این حوزه با سابقه پروژه های بین المللی همچون AT&T، Bank of America، Starbucks و غیره دور هم جمع شده و تیم سرونو اولین تیم تخصصی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در ایران را تشکیل داده اند تا با کمک به بازار کسب و کار ایران به رونق هر چه بیشتر این بازار کمک کنند.

تیم سرونو علاوه بر ارائه تخصصی مشاوره در حوزه CRM، با توجه به نیازمندی های بازار ایران و در نطر گرفتن متدهای جدید جهانی و همچنین رویکرد جهانی در استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر پردازش ابری، اولین نرم افزار CRM مبتنی بر پردازش ابری در ایران را به مشتریان خود ارائه می کند (SarvCRM).

Thursday, October 27, 2016

3DTotal Excellence Award

Thank you 3DTotal.
My Work 'Abandoned Kitchen' has been featured at 3dtotal.com.

Thursday, October 13, 2016

Abandoned Kitchen [UE4] - 2016

Hey there,

This is another personal project which I've done in my spare time.
I used 3DS Max, Photoshop, UVLayout and Unreal Engine 4.

You can check the progress here at my Blog, or at forums, CGSociety and Polycount.